רוקחות גרעינית

איזוטופיה הינה חברה העוסקת בייצור ושיווק מוצרים להדמיה מולקיולרית. בין השאר, איזוטופיה מייצרת טכנציום באמצעות גנרטורים שהיא רוכשת מידי איסורד ומשווקת אותו למוסדות רפואיים. איסורד הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המרכז למחקר גרעיני שורק העוסקת בייצור ושיווק חומרים בתחום הרדיו רוקחות בישראל. בין היתר, מייצרת איסורד מכשירים הנקראים "גנרטורים" והמשמשים לייצור טכנציום (Tc99), חומר רדיואקטיבי המשמש בתחום הרפואה הגרעינית במבדקי דימות שונים. איסורד הינה החברה הישראלית היחידה בעלת היכולת לייצר גנרטורים. במסגרת פעילותה העסקית, היא משווקת הן גנרטורים והן מנות יחידה של טכנציום. איזוטופיה תבעה את איסורד בטענה לניצול מעמד לרעה על ידי בעל מונופולין, ובתמיכה לטענותיה הגישה חוות דעת כלכלית של מר מנחם פרלמן.

הצדדים הגיעו להסכם פשרה אשר הביא לסיום סכסוך משפטי ביניהם ואשר אושר על ידי בית המשפט. בנוסף לפיצוי כספי, ההסדר הקים מנגנון ליישוב סכסוכים מסחריים העלולים להתעורר בקשר עם אספקת גנרטורים לאיזוטופיה על-ידי איסורד. במסגרת זו הוסכם כי בסכסוך מסחרי עתידי ביניהם כל אחד מהצדדים רשאי לפנות למר מנחם פרלמן כבורר מוסכם שיהיה מוסמך להורות לצדדים לנהוג כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין.