מסופי שינוע וניטול מטענים

בין החברות אל על וממ"ן (מסופי שינוע וניטול מטענים) נחתם הסכם ולפיו תקצה ממ"ן לאל על מניות המהוות 15% מהון המניות של ממ"ן, בנוסף, יוענקו לאל על אופציות לרכישת מניות של ממ"ן בשיעור המהווה כ-10% מההון המונפק של ממ"ן, אשר ניתנות למימוש במשך שש שנים ממועד הענקתן. עוד על-פי ההסכם, ממ"ן תעניק לחברת אל על בתקופת ההסכם הנחות מהתעריפים הנהוגים עבור חתימת ההסכם ביחס לשירותי המסוף.

הממונה על הגבלים עסקיים עצרה בשלב הראשון את העיסקה בחשש לפיו לכאורה ההסכם עלול להוות הסדר כובל וניצול מעמד לרעה של בעל מונופולין. פרלמן ושות' ייעצו לממ"ן בעיסקה והגישו חוות דעת כלכלית לרשות ההגבלים העסקיים. העיסקה אושרה על ידי הממונה לאחר בדיקה מעמיקה. ממ"ן יוצגה בהליך על ידי משרד עורכי הדין ארדינסט בן נתן ושות'.